Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujmy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie „MOST” z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 17/1, 50-451 Wrocław, (dalej „Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Zakres danych osobowych jest pozyskiwany tylko zgodnie z wymaganiami prawa:

- kodeksem cywilnym i przepisami o ubezpieczeniach społecznych;

- ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

5. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

6. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

8. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.

 

Ryzyko utraty danych związane jest z włamaniem do pomieszczeń Stowarzyszenia, awarią komputera, włamaniem hakerskim, kradzieżą dysku szyfrowanego z kopią bezpieczeństwa danych cyfrowych, klęską żywiołową.

 

 

PLIKI COOKIES


1. Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Administratora.
2. Pliki cookies używane na stronach Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych.