PROGRAMY PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WE WROCŁAWSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH "Dobra Przyszłość" - informacje, harmonogram

 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty realizacji programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach oświatowych.

Realizacja programu "Dobra Przyszłość" jest finansowana przez GMINĘ WROCŁAW.

Ilość programów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W ofercie mamy następujące programy:

„Cukierki”: cele realizacji – przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi; rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia; wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny; nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym; kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi; nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych; rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły; program realizowany w szkołach podstawowych;

“Spójrz inaczej”: cele realizacji – przeżycie oraz wyrażenie uczuć i emocji, zbudowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów, zaprzestanie eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi; dostarczenie wiedzy na temat szkód ponoszonych przez osoby używające substancje psychoaktywne; nauczenie sposobów obrony swoich postanowień wobec nacisku grupy rówieśniczej i innych osób namawiających do używania substancji psychoaktywnych; ukształtowanie postawy troski i dbałości o własne zdrowie; sposób realizacji – dostarczenie rzetelnej wiedzy związanej z ryzykownymi zachowaniami, przełamanie przekonań normatywnych, dyskusja, wzmocnienie postaw abstynenckich, bazowanie na doświadczeniach innych osób; program realizowany w szkołach podstawowych;

„Smak życia – czyli debata o dopalaczach” – cele realizacji - dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach” w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszenia ich otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Poprzez program jest też możliwe zwiększenie gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód sposób realizacji – dostarczenie rzetelnej wiedzy związanej z korzystaniem z dopalaczy, przełamanie przekonań normatywnych, wzmocnienie postaw prozdrowotnych, dyskusja, drama, podjęcie własnego postanowienia; program realizowany w szkołach podstawowych i średnich;

„Debata”/"Sąd nad alkoholem" (w zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej - program "Debata" będzie realizowany w trybie stacjonarnym, program "Sąd nad alkoholem" - w trybie zdalnym"),: cele realizacji – ukształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących substancji psychoaktywnych, ukształtowanie systemu wartości, uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych; sposób realizacji – dostarczenie rzetelnej wiedzy związanej ze spożywaniem alkoholu, przełamanie przekonań normatywnych, wzmocnienie postaw abstynenckich, dyskusja, drama, podjęcie własnego postanowienia; program realizowany w szkołach podstawowych;

“Noe”: cele realizacji – umożliwienie niektórym uczestnikom identyfikacji problemu alkoholowego, Umożliwienie identyfikacji problemu wynikającego z życia w rodzinie z problemem alkoholowym, uświadomienie potrzeby sięgnięcia po pomoc fachowców jeśli żyjemy w rodzinie z problemem alkoholowym, umożliwienie wydostania się z pułapki wynikającej z życia w rodzinie z problemem alkoholowym, nabycie konkretnej wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wynikających z dysfunkcji w rodzinie, zdobycie umiejętności obrony własnych postanowień wobec nacisku grupy rówieśniczej; sposób realizacji – dostarczenie rzetelnej wiedzy związanej ze spożywaniem alkoholu, przełamanie przekonań normatywnych, wzmocnienie postaw abstynenckich, świadectwa realizatorów, dyskusja, mini trening asertywności, podjęcie własnego postanowienia; program realizowany w szkołach podstawowych i średnich;

”Korekta”: cele realizacji – wzmocnienie u uczestników programów profilaktycznych tendencji do odpowiedzialnych zachowań związanych z piciem alkoholu; uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych; obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę rówieśniczą; ukazanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia i wzmacnianie środowiska abstynenckich w szkole; odkłamanie stereotypowych zachowań i mitów alkoholowych; pogłębienie rozumienia alkoholowych zachowań otoczenia; sposób realizacji – dostarczenie rzetelnej wiedzy związanej ze spożywaniem alkoholu, przełamanie przekonań normatywnych, ocena własnego kontaktu z alkoholem, wzmocnienie postaw abstynenckich; program realizowany dla uczniów wchodzących w pełnoletność

„Program Wzmacniania Rodziny”: cele realizacji - nabycie przez uczestników warsztatu umiejętności wychowawczych takich jak: umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania; nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem; modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy; wyrażania przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób by były one przez dziecko respektowane; rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć a także radzenia sobie z trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności człowieka; mądrego wspierania procesów usamodzielniania się dziecka; pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka; sposób realizacji - drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów, gry i zabawy, narady rodzinne oraz ćwiczenia nowych sposobów komunikowania się; program realizowany dla rodzin z dziećmi w wieku 6-14 lat (równoległe zajęcia dla dzieci i dorosłych);

„Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”: cele realizacji – poznanie innych niż klaps metod wychowawczych, które pomogą rodzicom zachęcić dzieci do współpracy, a także przyjrzeć się różnicy pomiędzy karą a konsekwencją; poznanie motywów , które kierują rodzicami gdy stosują krzywdzące metody wychowawcze , a także przyjmowanie perspektywy dziecka, które doświadcza tego sposobu wychowania; poznanie sposobów radzenia sobie z uczuciami w sytuacjach trudnych; nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz wyznaczania granic; sposób realizacji - aktywne formy prowadzenia zajęć, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, wykorzystanie osobistych doświadczeń; program realizowany w przedszkolach i szkołach podstawowych;

„Warsztat psychologiczno-profilaktyczny z zakresu zachowań agresywnych i przemocowych u dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia” - cele realizacji - przebudowę relacji interpersonalnych i tworzenie przyjaźnie wspierającego klimatu społecznego w klasie; pokazanie wzorców , które pomogą dzieciom i młodzieży dokonywać trudnych wyborów oraz podejmować decyzje, mogące zaważyć na całym ich życiu; eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży; wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole; wypracowanie norm i zasad, które ułatwiają współżycie w klasie; dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad; dostarczenie wiedzy na temat przyczyn zachowań agresywnych; wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacji zaistniałej przemocy i agresji; integracja uczniów w szkole i wzmocnienie więzi między nimi; budowanie pozytywnego obrazu samego siebie; nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji; poznawanie umiejętności wyrażania nieprzyjemnych emocji; rozpoznawanie sytuacji związanych z określonymi emocjami; nabywanie umiejętności rozmowy o nieprzyjemnych emocjach i trudnych sytuacjach; dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków przeżywania emocji; stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych; uczenie różnych sposobów odreagowania negatywnych emocji; poznanie sposobów komunikowania się; integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych; przekazanie uczestnikom zajęć umiejętności współdziałania w zespole; sposób realizacji - aktywne formy prowadzenia zajęć, ćwiczenia w podgrupach, burza mózgów, wykorzystanie osobistych doświadczeń; psychozabawy; program realizowany w szkołach podstawowych i średnich;

Prowadzimy również "Wywiadówki profilaktyczne" oraz "Profilaktyczne rady pedagogiczne".

Szczegóły pod nr telefonu 603 13 13 85